Skip to the content

Atebolrwydd a thryloywder

Fel elusen gofrestredig sy'n bodoli i gefnogi plant, mae angen ac eisiau i ni bod mor atebol a thryloyw â phosibl yn y ffordd yr ydym yn gweithredu fel sefydliad. O'n rhwymedigaethau cyfreithiol fel elusen i'n polisïau data a'n gwaith diogelu, fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch ar y dudalen hon. Os oes unrhyw beth nad yw'n cael sylw yma hoffech chi wybod mwy amdano, cysylltwch â ni.

Mae Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch staff, Ymddiriedolwyr, partneriaid a chyfranogwyr. Yn naturiol, rydym yn pryderu'n fawr am y coronafeirws (COVID-19) ac rydym yn gweithio o fewn y canllawiau presennol ac yn dilyn arfer gorau i gyfyngu ar ei effaith.

Fel rhan o'r broses ddilysu ar Brifysgol y Plant Ar-lein, mae pob darparwr dysgu yn cydnabod bod materion Iechyd a Diogelwch, Atebolrwydd Cyhoeddus, GDPR a Diogelu yn parhau’n gyfrifoldeb iddynt a bod disgwyl iddynt weithredu yn unol â’u gofynion statudol yn y meysydd hyn. Mae diogelwch Covid yn rhan o hyn. O gofio bod hwn yn faes newydd sy'n newid yn barhaus i bob un ohonom, rydym am sicrhau bod ein holl bartneriaid yn ymwybodol o'r cyngor a'r arweiniad diweddaraf. Efallai y bydd y gwefannau canlynol yn ddefnyddiol i chi:

Cyngor Llywodraeth y DU

Holl gyngor Llywodraeth y DU ar Covid - Fe welwch ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth sy'n ymwneud â Covid-19 ym mhob lleoliad ac agwedd ar fywyd yma

Canllawiau Llywodraeth y DU ar gyfer y blynyddoedd cynnar - Dyma ganllawiau llawn y Llywodraeth ar gyfer darparwyr y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Canllawiau Llywodraeth y DU ar gyfer lleoliadau y tu allan i oriau ysgol - Dyma’r - 

canllawiau llawn ar fesurau amddiffynnol ar gyfer clybiau gwyliau ac ar ôl ysgol, a lleoliadau eraill y tu allan i oriau ysgol yn ystod argyfwng y coronafeirws (COVID-19). Mae hyn yn berthnasol i ysgolion, colegau a darparwyr sydd wedi'u cofrestru gydag Ofsted. Os ydych yn cynnal gweithgareddau nad ydynt yn y lleoliadau hyn, cyfeiriwch at ganllawiau'r AIG isod

Canllawiau Llywodraeth y DU ar gyfer y celfyddydau perfformio - Dyma ganllawiau llawn y llywodraeth ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y celfyddydau perfformio. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys cyngor ar gyfer gweithgarwch celfyddydau perfformio nad yw'n broffesiynol, gan gynnwys corau, cerddorfeydd neu grwpiau drama.

Creu cod QR lleoliad ar gov.uk -  O 24 Medi 2020 mae angen i bob lleoliad cyhoeddus, gan gynnwys lleoliadau'r sector ieuenctid, arddangos cod QR y coronafeirws yn unol ag app Profi ac Olrhain y GIG. Dyma dudalen swyddogol y llywodraeth sy'n amlinellu'r gofynion ac arweiniad ar sut i wneud hyn.

Canllawiau'r Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol (AIG)

Yr AIG yw'r Corff Statudol a Rheoleiddio Proffesiynol ar gyfer gwaith ieuenctid yn Lloegr. Mewn ymgynghoriad ag Iechyd Cyhoeddus Lloegr a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, mae'r AIG wedi datblygu cyngor ac arweiniad sy'n benodol i'r sector ieuenctid.

O 29 Mawrth mae'r sector yn symud i Gam 1B

Dan y Lefel Parodrwydd Coch, dim ond y canlynol a ganiateir:

  • Gwasanaethau ieuenctid ar-lein a digidol
  • Gwasanaethau ieuenctid lleol ar wahân/awyr agored
  • Sesiynau un-i-un gyda phobl ifanc sy'n agored i niwed (dan do)
  • Caniateir grwpiau cymorth dan do ar gyfer pobl ifanc sy'n agored i niwed, uchafswm o 15 fesul grŵp a gweithwyr/arweinwyr

Mae'r canllawiau canlynol ar gael:

Canllawiau llawn yr AIG - Dyma ganllawiau llawn yr AIG ar reoli gweithgareddau a mannau'r sector ieuenctid (nawr ar f.5)

Fideo gan yr AIG yn cyflwyno canllawiau Covid-19 - Mae'r fideo cyflwyno hwn yn esbonio Fframwaith Parodrwydd y Sector Ieuenctid a'r canllawiau sydd ar gael

Gweminar o'r AIG - Dyma recordiad o weminar i'r rhai sy'n gweithio yn y sector ieuenctid o 1 Mawrth, 2021. Mae hyn yn egluro'n glir sut y mae'r Fframwaith Mapio a pharodrwydd yn effeithio ar weithgareddau ieuenctid

Os mai ysgol ydych chi ac mae angen i chi gwblhau Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data (AEDD) mewn perthynas â'ch defnydd o Brifysgol y Plant Ar-lein, gallwch lawrlwytho templed AEDD gyda gwybodaeth barod yma. Y cwbl sydd ei angen yw rhoi enw eich ysgol ac enw'r Brifysgol y Plant Leol rydych yn gweithio gyda hi lle yr amlygir. Mae'r templed hwn yn dilyn strwythur ac arweiniad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) yma ac mae wedi cael ei adolygu gan ymgynghorydd diogelu data annibynnol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, e-bostiwch contactus@childrensuniversity.co.uk

Mae diogelu plant yn rhywbeth y mae Prifysgol y Plant yn ei gymryd o ddifrif. Gallwch ddarllen mwy yma:

Lawrlwythwch Ddatganiad Diogelu Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant

Lawrlwythwch Bolisi Diogelu Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant

Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant yw'r elusen sydd wrth wraidd rhwydwaith Prifysgol y Plant. Fel elusen, mae Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant yn atebol i'r Comisiwn Elusennau ac mae ein cyfrifon a'n manylion llywodraethu ar gael i'r cyhoedd eu gweld a'u lawrlwytho.

Edrychwch ar Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant ar y Comisiwn Elusennau

Mae Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant yn gwerthfawrogi ymddiriedaeth a hyder ein holl randdeiliaid, a dyna pam rydym am ei gwneud yn glir iawn sut a pham rydym yn casglu, yn cadw ac yn defnyddio unrhyw ddata personol y mae gennym fynediad ato. Gallwch ddarllen am sut rydym yn delio â data ein holl randdeiliaid drwy ddarllen ein Polisi Preifatrwydd:

Darllen Polisi Preifatrwydd Ymddiriedolaeth Prifysgol y Plant