Skip to the content

Y cyd-destun addysg ehangach

Mae Prifysgol y Plant yn rhaglen sydd o fudd i blant, ysgolion a sefydliadau partner mewn cymaint o ffyrdd. Mae'n ymwneud yn gadarnhaol â llawer o bynciau pwysig sydd ar yr agenda addysg genedlaethol ar hyn o bryd.

Ofsted ac Addysg Cymeriad

O fewn fframwaith newydd Ofsted, bydd arolygwyr yn llunio barn ar ymrwymiad ysgol i ddatblygiad personol ac addysg cymeriad. Bydd ysgolion sy'n rhan o Brifysgol y Plant yn gallu dangos hyn.

Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd yr Adran Addysg (AA) ganllawiau anstatudol ar gyfer ysgolion sy'n cynnwys 6 meincnod ar gyfer addysg cymeriad dda. Mae canllawiau'r AA i'w gweld yma ac mae nodiadau Prifysgol y Plant ar y meincnodau i'w gweld yma.

Cyrhaeddiad addysgol

Mae gwerthusiad yn 2017 gan y SGA yn dangos cysylltiad uniongyrchol rhwng cymryd rhan ym Mhrifysgol y Plant a chyrhaeddiad cynyddol mewn darllen a mathemateg. Gwnaeth plant mewn ysgolion Prifysgol y Plant ddau fis ychwanegol o gynnydd mewn darllen a mathemateg o gymharu â phlant yn yr ysgolion eraill.

Ehangu Cyfranogiad a mynediad at Addysg Bellach (AB) ac Addysg Uwch (AU)

Cyflwynir Prifysgol y Plant gan lawer o dimau Ehangu Cyfranogiad AB ac AU. Enillodd y rhaglen Wobr Menter Ehangu Mynediad NEON 2017.

Sgiliau bywyd hanfodol

Mae Prifysgol y Plant yn aelod balch o'r bartneriaeth Adeiladwr Sgiliau, sydd wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad sgiliau hanfodol. Mae'r holl weithgareddau a ddilyswyd drwy Brifysgol y Plant yn gysylltiedig â'r fframwaith Adeiladwr Sgiliau fel y gall plant, rhieni ac ysgolion fyfyrio ac adeiladu ar y sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy gymryd rhan.

Addysg gyrfaoedd

Gall ysgolion sy'n rhan o Brifysgol y Plant fonitro nifer y weithiau y mae eu disgyblion yn dod i gysylltiad â chyflogwyr ac amgylcheddau AB/AU yn unol â Meincnodau Gatsby.